Image

PRIVACY BELEID

Inleiding 
K-Teg neemt de bescherming van je privacy zeer serieus. Daarom zorgen we voor een maximale geheimhouding en bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In het kader van de recente GDPR-reglementering, hebben wij deze privacy policy uitgewerkt. Hierin informeren wij je over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Zo garandeert K-Teg dat het de regels van de GDPR naleeft bij alle aspecten van zijn activiteiten en processen. Verder in deze privacyverklaring lichten wij je toe welke keuzes je kan maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kan beheren. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “K-Teg” verwijzen allemaal naar K-Teg bv. 

Doel? 
Wij willen zo open en transparant mogelijk zijn over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, over hoe deze gebruikt worden en met wie deze worden gedeeld. 

Wat doen wij met persoonsgebonden informatie? 
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bijvoorbeeld om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (online) te realiseren, m.u.v. onze nieuwsbrief; Wanneer wij over je mailadres beschikken, zullen wij dit gebruiken voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief van K-Teg, boordevol informatie over ontwikkelingen binnen het bedrijf, producten, projecten en promoties. Je kunt je op elk moment uitschrijven op deze nieuwsbrief. We zullen je om je uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang in functie van het doel waarvoor ze zijn verstrekt; We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens; We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij deze nodig zijn voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt; We zijn op de hoogte van je rechten m.b.t. je persoonsgegevens, willen je hierop wijzen en respecteren deze. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die aan jou gekoppeld kunnen worden (naam, geboortedatum, woonplaats, …). 

Hoe wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen 
K-Teg gaat met vertrouwelijkheid om met jouw persoonlijke gegevens. Wij beschikken over deze gegevens doordat je deze zelf aan ons meedeelt via onder meer een informatieaanvraag, offerte of bestelling. Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Verstrekking aan derden 
K-Teg verstrekt gegevens aan een derde partij voor het verzorgen van: - Internetomgeving (webhosting) - Nieuwsbrieven (mailplatform) - Transport van materiaal of bestellingen (transportdienst) - Financiële opvolging (boekhoudkantoor) Wanneer je op de website van K-Teg surft, worden via Google Analytics een aantal niet-persoonlijke gegevens geregistreerd, zoals de eerder bezochte pagina, je locatie of de gebruikte browser-versie. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en kunnen niet met jou persoonlijk in verband worden gebracht. Wij verwijzen op onze website, in onze nieuwsbrief of op onze Facebookpagina soms naar informatie van andere ondernemingen. Wij kunnen de bescherming en geheimhouding van de data die je daar achterlaat niet garanderen. Verder geven wij de door jou verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (politie, gerecht, …). Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doelstelling van de onderneming zullen wij je hiervoor schriftelijk toestemming vragen. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij zullen jouw gegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven met het oog op commerciële doeleinden.
Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren 
Bij inactiviteit zullen wij jouw gegevens maximaal 5 jaar lang bewaren. 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen 
K-Teg bvba stelt alles in het werk om jouw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en-maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Naast onszelf leggen we ook alle derde partijen dezelfde strikte voorwaarden op. 

Jouw rechten 
Je hebt steeds recht op: Inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken Aanpassing van de persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn Uitwisseling van jouw persoonsgegevens Tijdelijke of definitieve stopzetting van de verwerking van jouw persoonsgegevens Wissen van jouw persoonsgegevens Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kan via deze weg ook een van bovenstaande verzoeken aanvragen of een klacht indienen. 

Wijziging van de privacyverklaring 
Wij kunnen onze privacyverklaring te allen tijde aanpassen en raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring-of voorwaarden zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen. 

Contactgegevens 
Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

K-Teg bv 
Kiewitstraat 187, 3500 Hasselt +32 (0)11 23 66 66

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 000